Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.woskowane.pl

Administratorem danych osobowych jest Pani Paula Małaszkiewicz, zamieszkała przy ul. Wilczak 20f/117, 61-623 Poznań.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe klientów Sklepu Internetowego są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

1. Dane użytkownika są przetwarzane przez administratora w celu:

-korzystania ze strony Sklepu Internetowego i prawidłowego jej działania
-prowadzenia marketingu bezpośredniego
-rejestracji w Sklepie Internetowym w momencie tworzenia Konta Klienta
-realizacji oraz potwierdzania statusu zamówień drogą elektroniczną
-newslettera

2. Dane te potrzebne są do zarejestrowania się na Stronie Internetowej, zawarcia umowy, dokonywania rozliczeń, dostarczenia zamówionego towaru oraz przy korzystaniu przez Użytkownika z uprawnień konsumenckich t.j. odstąpienie od umowy.

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na Newsletter, czyli otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych.

Rodzaj danych

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

  a) zarejestrowania się na Stronie Internetowej
  -imię i nazwisko
  -adres e-mail

  b) dokonywania zakupów za pomocą Strony Internetowej
  -imię i nazwisko
  -płeć
  -adres dostawy
  -numer telefonu
  -adres e-mail
 2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzane będą również informacje dotyczące numeru rachunku bankowego.

Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej podczas rejestracji na Stronie Internetowej lub w momencie potwierdzenia dokonywanej transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.

 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze Strony  Internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

 4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika.

 5. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

Potwierdzenie przekazywania danych innym podmiotom

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

 2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom.

 3. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 ust. 2 rozporządzenia RODO.

Pliki coockies

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl